งานของเรา

ก่อน

หลัง

 

 

เพราะการช่วยเหลือจากคุณ ชีวิตที่สิ้นหวังและพังทลายกลับมีความหวังและได้รับชีวิตใหม่ การช่วยเหลือและกระบวนการเปลี่ยนแปลงต้องใช้ความรัก เวลา ทีมงาน และงบประมาณเราต้องการความร่วมมือจากคุณ

 

โรงเรียน เพื่อเด็กอพยพ

เราเปิดโรงเรียน สำหรับเด็กๆผู้ลี้ภัยและผู้อพยพชาวพม่า
ซึ่งเข้ามาอาศัยอยู่ที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
มีจำนวนนักเรียน 130 คน นอกจากจะเปิดสอนทั้งภาษาไทยและพม่าแล้ว เรายังมอบอาหารมื้อกลางวันซึ่งสะอาดและถูกหลักโภชนาการให้แก่นักเรียนด้วย

ศูนย์การเรียนตอนเย็น

เราตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน และนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เราจัดตั้งโรงเรียนตอนเย็นสำหรับเด็กในพื้นที่ชนบท ซึ่งเด็กๆมีโอกาสได้ฝึกทักษะด้านภาษากับเจ้าของภาษา

ค่ายภาษาอังกฤษ

เราจัดค่ายภาษาอังกฤษขึ้นทุกๆปี โดยได้รับการร่วมมือกับอาสาสมัครชาวต่างชาติและทีมงานชาวไทย เพื่อให้เด็กๆได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านเกมส์ต่างๆโดยมีเด็กๆที่ร่วมเข้าค่ายทั้งสามโครงการ ประมาณ 450 คน/ปี

โรงเรียน วันเสาร์

เด็กๆจะได้เรียนภาษาอังกฤษทุกๆวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8.00-15.30 น โดยศูนย์การเรียนของเราจะเปิดให้บริการฟรีสำหรับเด็กๆทุกๆคน

เกษตรปลอดสาร

เกษตรปลอดสาร เป็นโครงการหนึ่งที่จะช่วยให้กลุ่มเป้าหมาย เรียนรู้วิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ เปลี่ยนดินและเมล็กผัก ให้เป็นอาหารที่มีคุณค่าสำหรับครอบครัว เลี้ยงชีพได้และไม่ก่อหนี้ จากปัญหายาปราบศัตรูพืชและค่ารักษาพยาบาลจากโรคภัยต่างๆอันเกิดจากภัยของยาปราบศัตรูพืช

ฝึกทัศนติการใช้ชีวิต

ความรู้เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต แต่เราเชื่อว่าการมีทัศนคติที่ดี สำคัญมากกว่า ดังนั้น อโวด้าจึงมีหลักสูตรการอบรมทัศนคติเชิงบวกให้กับเด็กๆภายใต้มูลนิธิฯ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กๆให้เติบโตสำหรับโลกในอนาคตต่อไป

กีฬา สร้างสรรค์สังคม

กีฬาฟุตบอลเป็นวิธีการอย่างหนึ่ง ซึ่งช่วยให้เด็กๆ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นยาเสพติด หรือการเสพติดโซเชียลมีเดีย ดังนั้นเราจึงใช้กีฬาฟุตบอล เพื่อนำพาเยาวชนไทยให้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์